• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 758/VPCP-V.III năm 2015 về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 758/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/VPCP-V.III
V/v cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7756/TTr-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2014, về việc thẩm định Đề án cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng thành phố Đà Lạt thành phố du lịch, dịch vụ đặc thù của quốc gia và mang tầm quốc tế của tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thiện lại Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ CTTĐTCP, các vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III(3).31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 758/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 758/VPCP-V.III

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
265039