• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hàng hóa nguy hiểm


 

Công văn 7607/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7607/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7607/VPCP-CN
V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy him và quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 8292/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018) và ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 191/BC-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2018) về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy định về hàng hóa nguy hiểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 581/TTg-CN ngày 07 tháng 5 năm 2018, đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 191/BC-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2018; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyn hàng nguy him (trong đó bao gồm cả các quy định về điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng hóa nguy him), trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y t
ế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN
, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, NC, ĐMDN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7607/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7607/VPCP-CN

395

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390545