• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 761/GSQL-GQ5 năm 2019 về đưa hàng vào khai thác tại CFS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 761/GSQL-GQ5
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/GSQL-GQ5
V/v đưa hàng vào khai thác tại CFS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn 2805/HQHP-GSQL ngày 04/2/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc đưa hàng vào khai thác tại CFS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, quy định đối với việc đưa hàng hóa vào địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS) để chia tách lô hàng nhiều vận đơn của cùng một chủ hàng đóng chung container thực hiện theo đúng Luật Hải quan và Thông tư hướng dẫn số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng trình Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Theo đó, Cục Giám sát quản lý ghi nhận vướng mắc theo báo cáo tại công văn số 1072/HQHP-GSQL ngày 14/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đưa nội dung này khi sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BTC nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến, Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5.hoapt2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 761/GSQL-GQ5   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 15/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 761/GSQL-GQ5

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410464