• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7616/VPCP-KSTT năm 2020 về triển khai công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7616/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7616/VPCP-KSTT
V/v triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MB, VPbank;
- Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: VNPTpay, MoMo, Ngân lượng, Payoo, ECpay, Viettelpay.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ); thời gian vừa qua, với sự tham gia, thực hiện tích cực của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, việc xây dựng và vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đạt được một số kết quả bước đầu, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, quan tâm, ủng hộ, cụ thể như: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2020, có hơn 255 nghìn tài khoản đăng ký, hơn 64 triệu lượt truy cập và 1.080 thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; có hơn 16,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, đánh giá; có hơn 353 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng và sau gần 6 tháng triển khai có hơn 16 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến,... Mặc dù, đã có 100% bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực hiện còn chậm hoặc chưa đầy đủ theo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng như: Một số bộ, địa phương số lượng dịch vụ công trực tuyến tích hợp còn rất thấp nếu không tập trung thực hiện khó đạt được mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ; còn 18 địa phương và 11 bộ, ngành chưa hoàn thành việc thực hiện tích hợp, sử dụng Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ,... Do đó, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

a) Các bộ, ngành, địa phương có số lượng dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn thấp (Danh sách tại phụ lục 1 kèm theo), đề nghị khẩn trương thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 (Hướng dẫn nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình tại phụ lục 2 kèm theo).

b) Các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 (Danh sách tại phụ lục 1 kèm theo), đề nghị tập trung thực hiện, hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2020.

c) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tích hợp và triển khai cung cấp dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 15 tháng 10 năm 2020.

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, cụ thể như sau: Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đối với địa phương đã triển khai thực hiện ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

đ) Các bộ, ngành, địa phương rà soát việc xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 để khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

g) Các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2. Về kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia

a) Các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 (Danh sách tại phụ lục 1 kèm theo), đề nghị tập trung thực hiện, hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2020.

b) Đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thí điểm việc thanh toán trực tuyến viện phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại một số bệnh viện lớn để làm cơ sở nhân rộng, hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2020.

c) Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thí điểm việc thanh toán trực tuyến học phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại một số địa phương và cơ sở đào tạo đại học để làm cơ sở nhân rộng, hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2020.

d) Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 31 tháng 10 năm 2020; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn danh mục mã loại hình thu phục vụ cho thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ, ngành, địa phương thống nhất, hiệu quả.

đ) Đề nghị Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) căn cứ Công văn số 6449/NHNN-TT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước 15 tháng 9 năm 2020 để cho phép thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng nhiều hình thức thanh toán (thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán,...).

g) Đề nghị các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán căn cứ Công văn số 6450/NHNN-TT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công; phối hợp với bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực hiện kiểm thử đối với các dịch vụ mới để tiếp tục đưa vào cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; rà soát, hoàn thành việc bổ sung các nội dung theo yêu cầu kỹ thuật kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc hỗ trợ tra soát, đối chiếu dữ liệu tự động.

3. Đề nghị bộ, ngành, địa phương, cơ quan, ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng tài khoản quản trị Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được cấp cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tại https://quantri.dichvucong.gov.vn để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, đôn đốc và tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong xây dựng, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Đề nghị bộ, ngành, địa phương, cơ quan, ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí khác tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các chức năng, tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó cần lưu ý thực hiện tốt cả công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị trực thuộc để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện.

5. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin và tiếp tục hoàn thiện hệ thống để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành; tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng qua tổng đài hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng


Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7616/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7616/VPCP-KSTT

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454364