• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 7618/UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7618/UBND-NC
V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc TP;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành phố.

 

Thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; nhằm bảo đảm thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Giao Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thanh tra Thành phố ký các báo cáo cho định kỳ kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Đối với các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Thành phố dự thảo Báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban NC; UBKT Thành ủy;
- VKS Thành phố, TAND Thành phố;
- CVP/PCVP UBND TP;
- TH, TN, NC, BTCD;
- Lưu: VT, NCn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7618/UBND-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7618/UBND-NC

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210373