• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7621/VPCP-KTN năm 2013 về cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7621/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7621/VPCP-KTN
V/v: cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3242/BTNMT-ĐCKS ngày 22 tháng 8 năm 2013 về việc giải quyết hồ sơ thăm dò đá granit tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại công văn số 5807/VPCP-KTN ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá việc tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với đá granit tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7621/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7621/VPCP-KTN

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207484