• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 7627/VPCP-ĐMDN năm 2017 về phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7627/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7627/VPCP-ĐMDN
V/v phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Để thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa rà soát, lập phương án sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

2. Các cơ quan, doanh nghiệp khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, phải có Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) Thắng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7627/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 20/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7627/VPCP-ĐMDN

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365131