• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7639/VPCP-KTTH năm 2014 hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7639/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7639/VPCP-KTTH
V/v hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của TTgCP về quản lý hoạt động thương mại biên gii với các nước có chung biên giới

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu, giải trình tiếp thu các kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9475/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 7 năm 2014 và quyết nghị của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014 (Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2014) để rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- BCĐ Thương mại biên giới;
- VPCP. BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: V.I, PL, TKBT, TH; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7639/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7639/VPCP-KTTH

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259552