• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7666/VPCP-KTN năm 2013 dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Nghị quyết 38/2004/QH11 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7666/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7666/VPCP-KTN
V/v: dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 2244/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013, số 9324/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2013) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6485/BKHĐT-CSTĐĐT ngày 04 tháng 9 năm 2013) về dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Tờ trình Quốc hội về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đã được Bộ Giao thông vận tải tiếp thu hoàn chỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có ý kiến, trước khi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBKHCN&MT Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH,
- Lưu: VT, KTN (3) c22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7666/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7666/VPCP-KTN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207486