• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


 

Công văn 7688/UBND-TC năm 2017 về tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Công văn 7688/UBND-TC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7688/UBND-TC
V/v: Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố.

Xét Tờ trình số 54/STP-HCTP ngày 18/10/2017 của Sở Tư pháp về việc đề nghị tạm dừng thực hiện việc thu phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 360/HĐND ngày 08/11/2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo điểm a, điểm b và điểm c, Khoản 3, Điều 18 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh, cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ nội dung này, như đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/STP-HCTP ngày 18/10/2017.

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các Phòng (đơn vị) trực thuộc; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- UBND các xã, phường, thị
trấn trong tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7688/UBND-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 13/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7688/UBND-TC

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369495