• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7701/BCT-XNK năm 2013 về xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 7701/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7701/BCT-XNK
V/v xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam
(Số 161 Đồng Khởi, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số RTN-L2/CV/LV-BCT ngày 13 tháng 6 năm 2013 và số RTN-L2/CV2/LV-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam về việc xuất trả hàng nhập khẩu nhãn hiệu Louis Vuitton cho người bán do chưa điều chỉnh được Giấy Chứng nhận đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác" và "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật".

2. Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 41112000047 của Công ty do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam chỉ có quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ một số mặt hàng mang nhãn hiệu Louis Vuitton nhưng không bao gồm quyền xuất khẩu hàng hóa. Do vậy, để thực hiện xuất khẩu các hàng hóa do Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan cấp phép có thẩm quyền để được xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng hóa thực hiện quyền xuất khẩu vào Giấy Chứng nhận đầu tư.

Trước mắt, xét trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam chưa điều chỉnh được Giấy Chứng nhận đầu tư và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) theo giải trình tại công văn số RTN-L2/CV2/LV-BCT nêu trên, Bộ Công Thương đồng ý Chi nhánh Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam xuất khẩu một số hàng hóa đã nhập khẩu như danh mục kèm theo.

Việc xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo các qui định hiện hành.

Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục Hải quan TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOUIS VUITTON VIỆT NAM
(kèm theo công văn số 7701/BCT-XNK của Bộ Công Thương)

STT

Tên hàng hóa

Số lượng

Tờ khai Hải quan nhập khu của Cục HQ TP.HCM

Số Tờ khai

Ngày

1

Dây đeo túi bng da

1

27692

3/9/2008

2

Thắt lưng bng da

1

7707

17/3/2009

3

Thắt lưng bng da

2

16734

26/5/2009

4

Túí xách giả da

1

10161

25/2/2010

5

Thắt lưng bằng da

2

16677

25/3/2010

6

Thắt lưng bằng da

1

39127

29/6/2010

7

Thắt lưng bằng chất liệu tng hợp

1

65383

20/10/2010

8

Thắt lưng bng da

1

4054

19/1/2011

9

Thắt lưng bằng da

1

22664

7/4/2011

10

Giày da

1

31061

10/5/2011

11

Túi xách bằng da

1

35222

24/5/2011

12

Móc khóa bằng da

1

66613

20/9/2011

13

Túi xách giả da

1

70417

4/10/2011

14

Nhẫn bằng chất liệu tng hợp

1

90636

13/12/2011

15

Bông tai bằng chất liệu tng hợp

1

94681

26/12/2011

16

Vòng đeo tay bằng chất liệu tổng hợp

1

95512

29/12/2011

17

Vòng đeo tay bằng chất liệu tổng hợp, Nhẫn bằng chất liệu tổng hợp

2

717

4/1/2012

18

Thắt lưng bằng chất liệu tng hợp, Túi xách giả da

2

2339

10/1/2012

19

Thắt lưng bằng da, Vòng đeo tay bằng chất liệu tổng hợp, Móc khóa bng chất liệu tổng hợp

3

4491

17/1/2012

20

Thắt lưng bng chất liệu tổng hợp

1

4750

18/1/2012

21

Thắt lưng bằng chất liệu tng hợp

1

5612

30/1/2012

22

Tht lưng bằng da

1

6173

31/1/2012

23

Thắt lưng bằng da

4

8276

7/2/2012

24

Thắt lưng bằng da, Nhẫn bằng chất liệu tổng hợp

3

10530

14/2/2012

25

Tht lưng bng da

1

16548

6/3/2012

26

Móc khóa bằng chất liệu tng hợp, Túi da

2

21283

21/3/2012

27

Thắt lưng bằng da

2

23069

27/3/2012

28

Túi xách bng da

1

24980

3/4/2012

29

Túi xách bng da

1

29326

17/4/2012

30

Thắt lưng bằng da

1

29723

18/4/2012

31

Vòng đeo tay bằng chất liệu tổng hợp, Nhẫn bằng chất liệu tổng hợp

5

31456

24/4/2012

32

Thắt lưng bằng da, Nhẫn bằng đồng

2

33122

2/5/2012

33

Thắt lưng bằng da

1

35373

8/5/2012

34

Thắt lưng bằng da, Túi xách giả da

2

37431

15/5/2012

35

Bông tai bằng chất liệu tổng hợp, Túi xách giả da

2

42066

30/5/2012

36

Giày da

10

43630

4/6/2012

37

Vòng đeo tay bằng chất liệu tổng hợp

1

46200

12/6/2012

38

Bông tai bằng chất liệu tổng hợp

1

48533

19/6/2012

39

Tht lưng bằng da

1

50729

26/6/2012

40

Túi xách bng da

1

55083

10/7/2012

41

Giày da

1

64184

7/8/2012

42

Túi xách bằng chất liệu tổng hợp, Túi xách bằng da

2

64236

8/8/2012

43

Ví đựng card giả da, Túi xách bng chất liệu tổng hợp

2

72325

4/9/2012

44

Túi xách bằng da

1

74615

11/9/2012

45

Giày da

5

78203

21/9/2012

46

Túi xách bằng da

1

81461

2/10/2012

47

Giày da

2

86472

18/10/2012

48

Túi xách bằng chất liệu tng hợp, Túi xách bằng da

2

87922

23/10/2012

49

Giày da, Thắt lưng bằng da

2

90138

30/10/2012

50

Giày da, Xăng đan bằng chất liệu tng hợp

35

92486

6/11/2012

51

Giày da, Dép bằng chất liệu tng hợp, Túi xách bằng da

17

96879

20/11/2012

52

Túi xách giả da, Giày da, Xăng đan bằng chất liệu tổng hợp

17

99204

27/11/2012

53

Túi xách bng da

1

101552

4/12/2012

54

Ví giả da, Giày da, Giày bằng chất liệu tổng hợp

9

104049

12/12/2012

55

Giày da

5

106279

18/12/2012

56

Giày da, Túi xách bng da

3

108442

25/12/2012

57

Túi xách bằng da, Giày da

3

2088

8/1/2013

58

Giày da, Túi xách bằng da

10

4212

15/1/2013

59

Giày da

1

6987

23/1/2013

60

Giày da

1

8827

29/1/2013

61

Giày da

1

11119

5/2/2013

62

Giày da, Giày bằng chất liệu tng hợp

9

12675

19/2/2013

63

Kính mát, Giày da, Dép da

17

15392

26/2/2013

64

Kính mát, Ví đựng card giả da, Xăng đan bằng da

6

20287

12/3/2013

65

Giày da, Giày bằng chất liệu tng hợp

6

25809

27/3/2013

66

Giày da

2

29993

9/4/2013

67

Giày da

3

32366

16/4/2013

68

Túi xách bằng da, Giày da

19

35210

24/4/2013

69

Ví đựng card giả da, Giày da

2

37039

2/5/2013

70

Giày da

2

39241

7/5/2013

71

Giày da

2

41760

14/5/2013

72

Kính mát, Giày da

2

44263

21/5/2013

73

Túi xách bằng da, Giày da, Giày giả da

9

46700

28/5/2013

74

Dép bằng chất liệu tng hợp, Giày da

7

49211

4/6/2013

75

Tht lưng giả da, Túi xách bằng da, Giày da

5

51793

11/6/2013

76

Túi xách bng da, Giày da

9

54112

18/6/2013

77

Giày da, Túi xách bng da

3

56605

25/6/2013

78

Giày da

1

59227

2/7/2013

 

Điều 3. Thực hiện quyền xuất khẩu

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, theo các điều kiện sau:

a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế;

b) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;

d) Mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc xuất khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7701/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7701/BCT-XNK

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205827