• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Công văn 7714/NHNN-VP năm 2017 về thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg và tham gia Trung tâm hành chính công tại các tỉnh, thành phố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 7714/NHNN-VP
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7714/NHNN-VP
V/v thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và tham gia Trung tâm hành chính công tại các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin tình hình triển khai tại NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp như sau:

1. Về tình hình triển khai cơ chế một cửa tại NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố:

- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là NHNN chi nhánh) là đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực hoạt động ngân hàng, ngoại hối đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(1), NHNN đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cơ chế một cửa phù hợp với hoạt động giải quyết TTHC của NHNN và đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, tránh lãng phí tài sản, nhân lực. Theo quy định của NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh không phải bố trí công chức chuyên trách giải quyết TTHC trực tại bộ phận một cửa để nhận hồ sơ vì số lượng hồ sơ ít phát sinh (bình quân dưới 1 hồ sơ/ngày) và không có thủ tục liên thông với các cơ quan hành chính trên địa bàn.

2. Về việc tham gia trung tâm hành chính công:

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh, hiện nay, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đang triển khai Trung tâm hành chính công để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN chi nhánh, có nhiều lĩnh vực (hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, cấp phép và thành lập hoạt động ngân hàng...), không có TTHC liên thông, đồng thời số lương hồ sơ đến nộp trc tiếp ti NHNN chi nhánh rất ít (bình quân không đến 1 hồ sơ/ngày), do đó nếu tham gia Trung tâm Hành chính công, NHNN chi nhánh phải bố trí nhiều công chức tham gia, mỗi công chức phụ trách một lĩnh vực TTHC để hướng dẫn về nghiệp vụ cụ thể (vì một chuyên viên không đủ khả năng, am hiểu để hướng dẫn nghiệp vụ nhiều lĩnh vực). Việc bố trí công chức đến làm việc biệt phái tại Trung tâm trong bối cảnh số lượng hồ sơ TTHC ít phát sinh sẽ gây lãng phí nhân lực; đồng thời NHNN chi nhánh rất khó khăn để bố trí công chức tham gia.

Theo văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 (2), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, xây dựng Nghị đnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị đnh sẽ quy định theo hướng Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ có cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương lựa chọn các thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương có ngành dọc đóng tại địa phương được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện.

Vì vậy, trong thời gian Nghị định trên chưa ban hành và có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và không yêu cầu NHNN chi nhánh tham gia Trung tâm hành chính công trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự phi hp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC),
- Sở Nội vụ các tỉnh, th
ành phố.
- NHNN chi nhánh tỉnh/tp;
- Lưu VP (VP4, VP5).

Đính kèm:
- Văn bản số: 8670/NHNN-VP .

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 (1) Văn bản số 8670/NHNN-VP ngày 11/11/2016 của NHNN hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 ca Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7714/NHNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 27/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7714/NHNN-VP

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364995