• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

Công văn 7715/BYT-TCDS năm 2016 dự kiến nội dung chi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo của Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 7715/BYT-TCDS
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7715/BYT-TCDS
V/v dự kiến một số nội dung chi công tác DS-KHHGĐ từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương

Nghị quyết số 73/NQ-CP , ngày 26/8/2016 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 là 8.913 tỷ đồng. Dự kiến vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) khoảng 1.800 tỷ đồng, giảm 2.098 tỷ đồng bằng 46,2% vốn ngân sách trung ương chi thực hiện DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015.

Để cùng khắc phục khó khăn trên, Bộ Y tế dự kiến từ năm 2017 sẽ chuyển một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ do ngân sách trung ương chi về ngân sách địa phương đảm bảo: (1) Chi thù lao cộng tác viên DS-KHHGĐ ở các thôn, xóm, ấp, bản, làng, tổ dân phố và cụm dân cư; (2) Chi hỗ trợ công tác quản lý DS-KHHGĐ của Ban DS-KHHGĐ cấp xã; (3) Chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và xử lý tai biến theo chuyên môn y tế của người triệt sản, người được cấp miễn phí phương tiện tránh thai. Mức chi của từng nội dung trên không thấp hơn sổ kinh phí đã chi của năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

Đề nghị Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ) chuẩn bị nội dung, và chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư và các Sở ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho các nội dung nêu vào kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2017 của địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi về Bộ Y tế (Tổng cục DS- KHHGĐ) để giải quyết kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư, Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục DS-KHHGĐ t
nh/TP trực thuộc TW;
- Vụ Kế hoạch-Tài chính;
- T
ng cục DS-KHHGĐ (Lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, đơn vị trực thuộc, KHTC-10b);
- Lưu: VT, TC
DS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7715/BYT-TCDS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7715/BYT-TCDS

816

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329722