• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 772/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan bán phế phẩm sau khi kết thúc hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 772/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam.
(Đ/c: đường 16, P. Tân Thuận, KCX Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM)

Trả lời công văn số 36/TT-TT ngày 15/05/2014 của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục bán phế phẩm sau khi kết thúc hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, trong hợp đồng gia công ký kết giữa các bên phải có điều khoản thỏa thuận về việc xử lý phế liệu, phế phẩm sau khi kết thúc HĐGC.

Trường hợp sau khi kết thúc HĐGC, các bên thực hiện thanh lý hợp đồng có thỏa thuận về việc xử lý phế phẩm dư thừa nằm ngoài định mức thực tế sản xuất sản phẩm thì việc xử lý phần tỷ lệ phế phẩm nằm ngoài định mức này thực hiện theo quy định tại tiết d3.2 điểm d khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 112. Các trường hợp được xét hoàn thuế

Các trường hợp sau đây được xét hoàn thuế:

...

5. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và được xác định cụ thể như sau:

...

d) Định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để xem xét hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu là định mức thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu bao gồm cả phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

...

d.3) Đối với phần phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, thì xử lý như sau:

...

d.3.2) Phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm không nằm trong định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Việc kê khai nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 11 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật Thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.

2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.

3. Giá gia công.

4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.

5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.

6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).

7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.

8. Địa điểm và thời gian giao hàng.

9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm (nằm ngoài định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt), phế thải; máy móc, thiết bị thuê, mượn

1. Các hình thức xử lý:

Tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được xử lý như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam (thực hiện theo phương thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ);

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 772/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 772/GSQL-GQ2

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235724