• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7723/TCHQ-VNACCS năm 2014 về in tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7723/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7723/TCHQ-VNACCS
V/v in tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Hiện nay, sau thời gian triển khai thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS, việc vận hành thống E-Customs tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu đã ổn định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất việc in tờ khai và công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát như sau:

1/ Việc in tờ khai và xác nhận trên tờ khai giấy: Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai thực hiện thống nhất theo công văn số 5665/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính ngày 29/4/2014. Theo đó, đối với tờ khai thông quan hoặc giải phóng hàng yêu cầu bộ phận giám sát khi xác nhận trên tờ khai giấy phải ghi cụ thể ngày/tháng/năm và xác nhận trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý có liên quan.

2/ Công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát: Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin hàng qua khu vực giám sát vào hệ thống theo đúng hướng dẫn tại Điểm 14 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS, rà soát lại kết quả đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Trường hợp tờ khai hải quan thuộc diện hủy theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì thực hiện việc hủy trên hệ thống theo quy định để làm cơ sở đồng bộ dữ liệu quản lý của tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu Chi cục Hải quan nào để phát sinh trường hợp công chức giám sát chưa xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống hoặc việc hủy tờ khai trên hệ thống dẫn đến việc quản lý, thanh khoản tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu sai sót thì trách nhiệm thuộc Chi cục trưởng.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thống nhất đến các đơn vị và người khai hải quan. Trường hợp có vướng mắc phát sinh phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS) để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, Ban TK DA VNACCS;
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 12. Hủy tờ khai hải quan
...

2. Thủ tục hủy tờ khai
...

b) Trách nhiệm cơ quan Hải quan:

b1) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai đối với những tờ khai quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này mà người khai hải quan không có văn bản đề nghị hủy tờ khai thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, yêu cầu người khai hải quan giải trình (nếu cần) bằng văn bản trước khi tiến hành hủy tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan biết;

b2) Tiếp nhận văn bản đề nghị huỷ;

b3) Công chức hải quan được phân công thực hiện việc kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống; đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt trước khi thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
14. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát

a) Tiếp theo công văn 4415/TCHQ-VNACCS ngày 23/4/2014, để đẩy nhanh hơn nữa việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

a1) Theo đề nghị của người khai hải quan, công chức bước 4 in tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng), đóng dấu xác nhận theo mẫu dấu tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ, ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên của Tờ khai in. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container, in Bảng kê số hiệu container đính kèm tờ khai và đóng dấu giáp lai Tờ khai và Bảng kê in giao người khai hải quan xuất trình tại khu vực giám sát hải quan.

a2) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi có địa điểm giám sát quyết định việc chuyển sang xử lý thủ công khâu giám sát khi Hệ thống e-Customs gặp sự cố không thể thực hiện ngay việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống hoặc việc truy xuất chức năng xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs quá 5 phút mà không thực hiện được và hướng dẫn thực hiện như sau:

Người khai hải quan trực tiếp mang hồ sơ đến Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát để thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Công chức giám sát cổng khu vực giám sát hải quan căn cứ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Bảng kê số hiệu container (nếu có) có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, các chứng từ theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC và hướng dẫn tại các Quyết định 2408/QĐ-TCHQ, Quyết định 148/QĐ-TCHQ, Quyết định 149/QĐ-TCHQ, Quyết định 2428/QĐ-TCHQ để xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát. Công chức giám sát được giao nhiệm vụ lập sổ theo dõi hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan chuyển Văn phòng Đội giám sát theo dõi.

Sau khi Hệ thống e-Customs hoạt động ổn định và thông suốt, Văn phòng Đội giám sát cập nhật ngay thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát vào Hệ thống.

b) Khi xác nhận hàng qua khu vực giám sát công chức hải quan đóng dấu xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát” theo mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014, ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải trang đầu tiên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Chậm nhất 01 giờ để từ khi tiếp nhận hồ sơ do người khai hải quan chuyển đến, công chức hải quan giám sát phải hoàn thành việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

d) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm giám sát có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ có năng lực thực hiện công tác giám sát theo hướng dẫn tại công văn này đảm bảo 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7723/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7723/TCHQ-VNACCS

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236930