• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 7747/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7747/BTC-QLG
V/v triển khai Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (sau đây gọi tắt là Thông tư số 56/2014/TT-BTC , Nghị định số 177/2013/NĐ-CP), Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở, ban ngành liên quan thực hiện triển khai các quy định của Thông tư số 56/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2014 như sau:

1. Căn cứ các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Thông tư số 56/2014/TT-BTC , ban hành quyết định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn địa phương để quy định cụ thể các nội dung về quản lý nhà nước về giá, phân công, phân cấp quản lý giá trên địa bàn địa phương.

2. Tổ chức triển khai thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương theo quy định của Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Thông tư số 56/2014/TT-BTC. Theo đó, trước mắt cần khẩn trương thực hiện các công việc sau:

2.1. Thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) đăng ký giá; Danh sách tổ chức, cá nhân kê khai giá tại địa phương đối với tổ chức, cá nhân không thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). Bộ Tài chính cung cấp Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (kèm theo).

2.2. Công khai trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan được phân công tiếp nhận đăng ký giá, kê khai hoặc phương tiện truyền thông thích hợp khác Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax của các cơ quan được phân công tiếp nhận.

2.3. Phân công cụ thể về thẩm quyền hướng dẫn, tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, Văn bản kê khai giá cho Sở Tài chính, Sở quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương bảo đảm nguyên tắc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá có trách nhiệm tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP , Thông tư số 56/2014/TT-BTC , nhất là các quy định mới về đăng ký giá, kê khai giá đến các Sở ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn theo đúng quy định về cách thức, quy trình quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Thông tư số 56/2014/TT-BTC .

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7747/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7747/BTC-QLG

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258542