• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Công văn 775/VPCP-KSTT năm 2020 về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 775/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 775/VPCP-KSTT
V/v danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 12 năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; căn cứ ý kiến góp ý của các bộ ngành địa phương về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy (Công văn lấy ý kiến số 53/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 01 năm 2020), Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục văn bản kèm theo Công văn này.

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm bản giấy (quy định tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018) đối chiếu với danh mục này để triển khai cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý bộ, ngành, địa phương gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng);
- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (02). LST

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM BẢN GIẤY GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Văn bản số    /VPCP-KSTT ngày   tháng   năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

Stt

Tên loại văn bản

I

Văn bản quy phạm pháp luật

1

Thông tư

2

Thông tư liên tịch

3

Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

4

Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

II

Văn bản hành chính

5

Nghị quyết (cá biệt)

6

Quyết định (cá biệt)

7

Chỉ thị

8

Quy chế

9

Quy định

10

Thông cáo

11

Thông báo

12

Hướng dẫn

13

Chương trình

14

Kế hoạch

15

Phương án

16

Đề án

17

Dự án

18

Báo cáo

19

Tờ trình

20

Công văn

21

Công điện

22

Giấy ủy quyền

23

Giấy mời

24

Phiếu gửi

25

Phiếu chuyển

26

Phiếu báo

Ghi chú:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành.

- Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

- Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan sau: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau:

(1) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

(2) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Điều 6. Yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử

1. Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

2. Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

3. Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

4. Văn bản điện tử phải bảo đảm yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Bộ Nội vụ, về định dạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Các loại văn bản điện tử và đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử
...

2. Các loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy

a) Văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ;

b) Văn bản theo Danh mục do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương quyết định ngoài các văn bản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 775/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 775/VPCP-KSTT

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439998