• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7750/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng “Nguyên liệu sợi thuốc lá” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7750/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7750/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàngNguyên liệu sợi thuốc lá”

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành phố.

Để áp dụng thống nhất việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng “Nguyên liệu sợi thuốc lá” do Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-VINATABA nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 24.03 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; Tham khảo ý kiến phân loại của Vụ Chính sách Thuế đối vi mặt hàng “Sợi thuốc lá trương nở” tại công văn ngày 23/6/2015 thì:

Mặt hàng có tên khai báo “Nguyên liệu sợi thuốc lá Croby MND3, DM79, MET6 ET do Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-VINATABA nhập khẩu thuộc nhóm 24.03 “Lá thuốc đã chế biến và các nguyên liệu thay thế thuốc đã chế biến khác; thuc "thuần nhất" hoặc thuc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất thuốc lá”, phân nhóm “- Lá thuc lá để hút, có hoặc không chứa cht thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ”, phân nhóm 2403.19 - - Loại khác”, mã số 2403.19.20 - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu”.

Tổng cục Hi quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7750/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7750/TCHQ-TXNK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287989