• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 7800/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế trong phương án đầu tư dự án khu đô thị Gia Lâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7800/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7800/VPCP-KTN
V/v một số cơ chế trong phương án đầu tư dự án khu đô thị Gia Lâm

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (công văn số 130614.01/TCT-ĐHDAHN ngày 14 tháng 6 năm 2013), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5364/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013), Tài chính (công văn số 9623/BTC-QLCS ngày 24 tháng 7 năm 2013), Giao thông vận tải (công văn số 7465/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 7 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2830/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 7 năm 2013) về một số cơ chế trong phương án đầu tư dự án khu đô thị Gia Lâm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) tại văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, VIDIFI xây dựng phương án tài chính tổng thể, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7800/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7800/VPCP-KTN

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207801