• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hành chính công


 

Công văn 7806/VPCP-PL năm 2017 ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7806/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7806/VPCP-PL
V/v ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công tại Công văn số 75/BSTDALHCC ngày 17 tháng 7 năm 2017 xin ý kiến Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công;

2. Bộ Nội vụ gửi dự thảo ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật nêu trên đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 04 tháng 8 năm 2017 đ tổ chức xin ý kiến của Thành viên Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TCCV, KSTT, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7806/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7806/VPCP-PL

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
356917