• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 781/TCHQ-TVQT năm 2018 về hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 781/TCHQ-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 781/TCHQ-TVQT
V/v hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử s 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

Căn cứ Công văn số 1753/TCHQ-TVQT ngày 20/4/2012 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Căn cứ Công văn số 4461/TCHQ-TVQT ngày 24/4/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Căn cứ Công văn số 8712/TCHQ-TVQT ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai bảo hành, bảo trì định kỳ máy soi hành lý, hàng hóa;

Căn cứ Công văn số 122/TVQT-QLKT ngày 05/4/2017 của Cục Tài vụ Quản trị về việc triển khai bảo hành, bảo trì định kỳ máy soi hành lý, hàng hóa;

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đang quản lý, sử dụng máy soi khẩn trương hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ của các máy soi theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả hoàn thành việc xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của các máy soi về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ-Quản trị) để theo dõi.

2. Đối với các máy soi hành lý, hàng hóa tại sân bay quốc tế do Cơ quan hàng không/Chủ đầu tư các sân bay quốc tế trang bị: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng máy soi phối hợp với Cơ quan hàng không/Chủ đầu tư các sân bay quốc tế đ yêu cầu cung cấp: 1) giấy phép tiến hành công việc bức xạ hoặc 2) giy chứng nhận an toàn bức xạ của các máy soi.

Đồng thời Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng máy soi chủ động cử các cán bộ Hải quan trực tiếp sử dụng máy soi tham gia lớp học an toàn bức xạ đ có chứng chỉ nhân viên bức xạ cũng như trang bị đầy đủ liều kế cá nhân cho các cán bộ này.

3. Cục Hải quan các tỉnh thành phố đang sử dụng máy soi hành lý, hàng hóa liên hệ trực tiếp với Phòng đăng ký, cấp phép - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học Công nghệ (địa chỉ: tầng 14, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: (024)39428636) để được hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục và được tư vấn về đăng ký khai báo, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và tham khảo danh sách các đơn vị làm dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ tại trang thông tin điện tử của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tại đường dẫn: http://www.varans.vn/tin-tuc/3266/danh-sach-cac-don-vi-thuc-hien-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-duoc-cuc-atbxhn-cap-giay-dang-ky-hoat-dong-dich-vu.html.

4. Kinh phí cho việc hoàn thiện giấy phép tiến hành công việc bức xạ các máy soi hành lý, hàng hóa sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động đã bố trí cho đơn vị năm 2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và chủ động tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
Phạm Văn Việt

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 781/TCHQ-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Phạm Văn Việt
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 781/TCHQ-TVQT

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375054