• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7816/VPCP-KTN năm 2013 về nhập khẩu tro bay của Công ty xi măng Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7816/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7816/VPCP-KTN
V/v nhập khẩu tro bay của Công ty xi măng Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty xi măng Nghi Sơn.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3274/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc nhập khẩu tro bay của Công ty xi măng Nghi Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Công ty xi măng Nghi Sơn thực hiện việc nhập khẩu tro bay theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định về cơ chế xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Công ty xi măng Nghi Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&CN;
- Hiệp hội Vật liệu xây dựng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: KGVX, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7816/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7816/VPCP-KTN

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207956