• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


 

Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7823/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7823/VPCP-CN
V/v kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Về đề nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (văn bản số 47/2020/VARSI ngày 31 tháng 8 năm 2020) về các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội tại văn bản nêu trên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa, đúng đắn lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư, công khai minh bạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7823/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7823/VPCP-CN

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453845