• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 784/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.
(Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 267/VPCP-V.I ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị tại văn bản ngày 09/12/2017 của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về việc hoàn thuế tự vệ đã nộp năm 2016, ngày 06/11/2017 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 7228/TCHQ- TXNK trả lời Công ty, theo đó:

“Vướng mắc tại công văn 6356/VPCP-ĐMDN của Công ty liên quan đến việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp đã được hướng dẫn tại công văn số 3410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan và công văn số 6046/BCT-QLCT của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để thực hiện.

Ngoài ra, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn được áp dụng đối với cả trường hợp doanh nghiệp sản xuất có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT nhưng không nhập khẩu mà mua thép từ các công ty thương mại nhập khẩu (Quyết định 3914/QĐ-BCT thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương).”

Đề nghị Công ty CP Que hàn điện Việt Đức căn cứ nội dung tại công văn số 7228/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Que hàn điện Việt Đức biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử- để trả lời);
- Bộ Công Thương (để ph/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 784/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 784/TCHQ-TXNK

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374668