• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


 

Công văn 784/UBDT-PC năm 2020 về góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 784/UBDT-PC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 784/UBDT-PC
V/v góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2183/BTP-KTrVB ngày 16/6/2020 về việc tham gia ý kiến danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không ban hành hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” vì vậy nhất trí với danh mục văn bản pháp điển đề mục của Quý Bộ.

Trên đây là ý kiến về việc góp ý danh mục văn bản thực hiện pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 b
n).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ
TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 784/UBDT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 02/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 784/UBDT-PC

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446741