• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7867/TCHQ-PC năm 2017 về xử lý hàng tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7867/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7867/TCHQ-PC
V/v xử lý hàng tịch thu

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3517/HQHCM-CBLXL ngày 15/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định Khoản 5 Điều 20 Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 và tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 6866/BTC-QLCS ngày 25/5/2017 của Bộ Tài chính, văn bản ngày 06/9/2017 của Cục Quản lý công sản và Công văn số 6745/TCHQ-PC ngày 16/10/2017 của Tổng cục Hải quan để xử lý vụ việc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Dương Thái - P.TCT (để b/c);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hải

 

 

Điều 20. Tổ chức xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
...
5. Đối với tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định này, đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có chức năng thực hiện tiêu hủy các tài sản theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá, vật phẩm và yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu huỷ được thực hiện theo các hình thức gồm: Sử dụng hóa chất; sử dụng biện pháp cơ học; hủy đốt; hủy chôn; hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc tiêu huỷ tài sản phải được lập biên bản. Nội dung chủ yếu của biên bản gồm có: Căn cứ thực hiện tiêu hủy; thời gian, địa điểm tiêu hủy; thành phần tham gia tiêu hủy; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của tài sản tại thời điểm tiêu hủy; hình thức tiêu huỷ và các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định này được xử lý theo hình thức khác thì thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7867/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7867/TCHQ-PC

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369499