• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Quỹ Vì người nghèo

Công văn 788/VPCP-KGVX năm 2019 về sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 788/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/VPCP-KGVX
V/v sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (văn bản số 6002/MTTQ-BTT ngày 22 tháng 01 năm 2019) sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 năm 2018 như sau:

- Sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019;

- Sử dụng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc thông tin rộng rãi về chủ trương trên để Nhân dân được biết và cùng tham gia hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các thành viên BC
ĐTW các CTMTQG;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 788/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 788/VPCP-KGVX

620

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405962