• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 78928/CT-TTHT năm 2020 về cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 78928/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78928/CT-TTHT
V/v Cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN
(Địa chỉ: S 1 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; MST: 0100946471)

Trả lời công văn số 0608/CV ngày 29/07/2020 của Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (sau đây gọi là Công ty) về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng giao khoán công việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

+ Tại Khoản 2, Điều 2 quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bng tiền.

…”

+ Tại Điểm i, Khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các t chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dn tại Đim c, d, Khoản 2, Điều 2 thông tư này hoặc ký hợp đng lao động dưới 3 tháng có tng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân... ”.

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhung có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng.

Trường hợp t chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.... ”.

Căn cứ quy định nêu trên và văn bản hỏi kèm theo hồ sơ của Công ty, trường hợp Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN có ký hợp đồng với cá nhân không kinh doanh dưới 03 tháng thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng/ln trở lên trước khi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gov.gdt.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH cổ phần kỹ thuật SEEN được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TK
T 5;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78928/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 26/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 78928/CT-TTHT

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452054