• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2018 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
V/v: Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự đng không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW;
- Các S
Giao thông vận tải.

Thực hiện Thông báo số 559/TB-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải (BGTVT) về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án thu phí tự động không đừng. Trên cơ sở các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 và văn bản số 3157/CQLXD-ĐB2 ngày 13/11/2018 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải hiện đang quản lý các tuyến đường địa phương có đặt các trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dùng theo các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018;

2. Về thiết kế trạm thu phí

- Cổng trạm, giá long môn thu phí: Để tránh lãng phí chi phí đầu tư xây dựng khi triển khai thu phí tự động không dừng theo các giai đoạn (có barie, không barie và đa làn tự do), việc thiết kế cổng trm và giá long môn thu phí có thể tham khảo mẫu thiết kế cho các trạm thu phí trên QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đã được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 1310/QĐ-BGTVT ngày 14/4/2015. Lưu ý điều chỉnh số lượng các làn thu phí phù hợp với lưu lượng xe qua trạm; điều chỉnh số lượng làn ETC phù hợp với lộ trình triển khai thu phí tự động không dừng; tính toán lại kích thước c thanh dàn của giá long môn phù hợp với điều kiện khu vực…;

- Thiết bị thu phí một dừng: căn cứ lộ hình triển khai thu phí tự động không dừng do UBND các tnh ban hành theo đề nghị ca Bộ GTVT tại văn bản số 5729/BGTVT-KHCN ngày 31/5/2018 để triển khai thiết kế và lắp đặt;

- Thiết bị thu phí không dừng: Căn cứ quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thiết kế và lắp đặt;

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải sớm triển khai thực hiện đảm bo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và Chỉ thị s 06/CT-TTg ngày 27/02/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- T
ng cục trưng (để b/c);
- Các Vụ
: KHĐT, TC, PC-TTr;
- Cục QLXD ĐB;
- Lưu: VT, KHCN, MT&HTQT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Thắng

 

Điều 5. Hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng

1. Hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng bao gồm các cấu thành sau:

a) Hệ thống điều hành trung tâm;

b) Trung tâm giám sát, bảo trì, chăm sóc khách hàng;

c) Trung tâm dịch vụ thẻ đầu cuối;

d) Trung tâm dữ liệu;

đ) Hệ thống đường truyền dữ liệu;

e) Hệ thống thiết bị lắp đặt tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ;

g) Thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông;

h) Các hệ thống, thiết bị khác bảo đảm hoạt động của hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng; bảo đảm kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

2. Hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn.

3. Việc thiết kế, lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ thu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 6. Thiết kế, xây dựng, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng

1. Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng phải được thiết kế, xây dựng, vận hành theo Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống thu phí điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật có liên quan; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã hoặc đang được xây dựng trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, nhà cung cấp dịch vụ thu giá có trách nhiệm thực hiện cải tạo hạ tầng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ lắp đặt hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ chưa được xây dựng nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo đúng thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402011