• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải


 

Công văn 7923/BTC-QLN năm 2016 góp ý đề xuất điều chỉnh danh mục dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình - ODA của Đức do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 7923/BTC-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7923/BTC-QLN
V/v Góp ý đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình - ODA của CP Đức.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 3312/BKHĐT-KTĐN ngày 4/5/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về đề nghị góp ý đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình (Chương trình) sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Các dự án của 03 tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình nằm trong Chương trình đã được điều chỉnh danh mục 02 lần theo 03 Hiệp định vay tài trợ cho Dự án đã được ký giữa Bộ Tài chính và KfW (Hiệp định 1 ký năm 2011, Hiệp định 2 ký năm 2014 và Hiệp định 3 ký năm 2015 với tổng số vốn vay cho các dự án là 49 triệu EUR) và đến nay đã bắt đầu phát sinh phí cam kết phải trả cho KfW. Tuy nhiên, qua theo dõi, tiến độ giải ngân của các dự án rất chậm (chỉ chiếm khoảng 9% so với số vốn vay phân bố cho từng dự án). Việc chậm giải ngân so với dự kiến ban đầu vừa làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án, làm tăng nợ công của Chính phủ, vừa giảm hiệu quả sử dụng khoản vay khi Chính phủ đã bắt đầu trả lãi, phí cam kết khi khối lượng hoàn thành công việc còn rất thấp.

- Việc tăng tổng mức đầu tư và mức vốn vay ODA của các dự án thuộc Chương trình là tương đối lớn, trong đó mức vốn vay ODA tăng bình quân thêm khoảng 34% so với số vốn ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng tỉnh.

- Bên cạnh đó, theo thiết kế của Chương trình, sau giai đoạn 1A (bao gồm giai đoạn 1a và 1b đang được điều chỉnh danh mục), các tỉnh sẽ còn tiếp tục triển khai giai đoạn 1B nhưng chưa xác định nguồn vốn để đầu tư giai đoạn này.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh làm tăng nghĩa vụ trả nợ của ngân sách nhà nước trong khi nợ công đã sát ngưỡng cho phép, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh tập trung sử dụng số vốn vay của 03 Hiệp định vay nêu trên đã phân bổ cho các dự án, không thực hiện điều chỉnh danh mục các dự án ở thời điểm hiện nay.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Sơn La;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Vụ NSNN, HSCN, ĐT;
- Lưu: VT, QLN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7923/BTC-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 10/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7923/BTC-QLN

331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316213