• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật


Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học

 

Công văn 7933/VPCP-KGVX năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7933/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7933/VPCP-KGVX
V/v nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp ngày 17 tháng 8 năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất thực hiện 01 đề án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nghệ thuật trong khuôn khổ các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và phê duyệt theo quy định.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện và ứng dụng kết quả đề án bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).đđt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7933/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7933/VPCP-KGVX

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453888