• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 7937/BGTVT-KCHT năm 2013 cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 7937/BGTVT-KCHT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7937/BGTVT-KCHT
V/v: Cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố
- UBND tp Huế;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị tại công văn số 176/CV–ĐTXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố - UBND thành phố Huế về việc đề nghị cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh. Các văn bản có liên quan gồm: Hồ sơ thiết kế bước thiết kế cơ sở hạng mục: Đường ngang Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh; Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng Đường sắt Việt Nam (theo quyết định số 348/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Dự án: Chỉnh trang, mở rộng đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế (Quyết định số 624/QĐ – UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) có giao cắt với đường sắt tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tại Km 688 + 695 (lý trình đường sắt). Nút giao này theo quy hoạch được phê duyệt (Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng Đường sắt Việt Nam) là nút giao cùng mức. vì vậy, để tránh ùn tắc giao thông cho người và phương tiện đi qua nút giao sau khi cải tạo, mở rộng đường Điện Biên Phủ, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định về đường ngang của Thông tư số 33/2012/TT – BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải và ra quyết định cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 688 + 695 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và xây dựng cải tạo đường ngang do Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố - Ủy ban nhân dân thành phố Huế chi trả cho đơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên và Công ty TTTH đường sắt Đà Nẵng thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh La Thăng (để báo cáo);
- UBND thành phố Huế;
- Cục Đường sắt Việt Nam; 
- Công ty TNHH MTV QLĐS Bình Trị Thiên
- Công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Đà Nẵng,
- Lưu: VT, KCHTGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7937/BGTVT-KCHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7937/BGTVT-KCHT

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204699