• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 7941/BKHĐT-TH năm 2018 trả lời vướng mắc thủ tục thực hiện dự án công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 7941/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7941/BKHĐT-TH
V/v trả lời vướng mắc thủ tục thực hiện dự án CNTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 10176/VPCP- ĐMDN ngày 18 tháng 10 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, khi tư vấn chúng tôi đang bị vướng quy định giữa Nghị định 136 và Nghị định 102 khi thực hiện dự án CNTT. Nếu theo Nghị định 136 thì những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không có cấu phần xây dựng thì áp dụng thiết kế một bước, còn theo Nghị định 102 thì quy định những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư lớn hơn 3 tỷ đồng thì lập 2 bước (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công - tổng dự toán. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn cho chúng tôi, dự án CNTT thì áp dụng theo quy định nào? Mong nhận được phản hồi sớm để chúng tôi tư vấn theo đúng quy định của pháp luật. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn. Trường hợp dự án công nghệ thông tin của Quý Công ty sử dụng nguồn vốn đầu tư công và không có cấu phần xây dựng thực hiện thiết kế dự án theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Điều 46. Thiết kế dự án

1. Thiết kế dự án có thể có một hoặc nhiều bước khác nhau, do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định tùy theo loại dự án và hình thức thực hiện. Cụ thể:

a) Phương án thiết kế sơ bộ để lập báo cáo tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C;

b) Thiết kế tại giai đoạn quyết định đầu tư, thực hiện dự án:

- Đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng áp dụng thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);

- Đối với dự án nhóm B và dự án nhóm C có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên, áp dụng thiết kế 2 bước là thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);

- Đối với dự án nhóm A, áp dụng thiết kế 3 bước là thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);

- Các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế (nếu có).

2. Nội dung phương án thiết kế sơ bộ và các bước thiết kế trong giai đoạn quyết định đầu tư và thực hiện dự án quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trừ các nội dung về thiết kế xây dựng.

3. Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, số bước thiết kế được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không có quy định cụ thể thì số bước thiết kế được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Dự án áp dụng thiết kế từ hai bước trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7941/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 08/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7941/BKHĐT-TH

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400510