• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 796/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 796/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nng;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến hiệu lực đối với điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2010 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào báo cáo của các Cục Hải quan địa phương đang thực hiện điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2010 của Tổng cục Hải quan thì khi triển khai thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 các đơn vị không gặp vướng mắc khó khăn.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện việc sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2010 của Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan nêu trên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục
Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

1. Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp CPN) sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Doanh nghiệp CPN có văn bản gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan, văn bản đăng ký nêu rõ:

- Nội dung đăng ký:

+ Mẫu dấu (mẫu dấu gần tương tự như mẫu dấu của công chức Hải quan);

+ Số lượng dấu;

+ Số lượng nhân viên sử dụng dấu (gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, mẫu chữ ký);

+ Số lượng dấu phải phù hợp với số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Trách nhiệm của nhân viên doanh nghiệp CPN:

+ Chỉ nhân viên có dấu đã đăng ký với cơ quan Hải quan mới được khai hải quan và ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan;

+ Dấu chỉ được sử dụng đóng trên tờ khai hải quan sau khi nhân viên khai và ký tên trên tờ khai hải quan; nhân viên không được sử dụng dấu trái với Mục đích đã đăng ký.

- Trách nhiệm của Doanh nghiệp CPN:

Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan Hải quan về việc quản lý mẫu dấu, số lượng dấu và số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Việc đăng ký sử dụng dấu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành công văn này.

b. Trong khi doanh nghiệp CPN đang thực hiện việc đăng ký sử dụng dấu thì Cục Hải quan các thành phố tiếp tục để nhân viên doanh nghiệp thực hiện khai và đóng dấu trên tờ khai hải quan như đã thực hiện trong thời gian qua. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành công văn này, yêu cầu doanh nghiệp CPN thực hiện việc sử dụng dấu theo đúng hướng dẫn tại Điểm a nêu trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp CPN) sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Doanh nghiệp CPN có văn bản gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan, văn bản đăng ký nêu rõ:

- Nội dung đăng ký:

+ Mẫu dấu (mẫu dấu gần tương tự như mẫu dấu của công chức Hải quan);

+ Số lượng dấu;

+ Số lượng nhân viên sử dụng dấu (gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, mẫu chữ ký);

+ Số lượng dấu phải phù hợp với số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Trách nhiệm của nhân viên doanh nghiệp CPN:

+ Chỉ nhân viên có dấu đã đăng ký với cơ quan Hải quan mới được khai hải quan và ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan;

+ Dấu chỉ được sử dụng đóng trên tờ khai hải quan sau khi nhân viên khai và ký tên trên tờ khai hải quan; nhân viên không được sử dụng dấu trái với Mục đích đã đăng ký.

- Trách nhiệm của Doanh nghiệp CPN:

Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan Hải quan về việc quản lý mẫu dấu, số lượng dấu và số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Việc đăng ký sử dụng dấu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành công văn này.

b. Trong khi doanh nghiệp CPN đang thực hiện việc đăng ký sử dụng dấu thì Cục Hải quan các thành phố tiếp tục để nhân viên doanh nghiệp thực hiện khai và đóng dấu trên tờ khai hải quan như đã thực hiện trong thời gian qua. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành công văn này, yêu cầu doanh nghiệp CPN thực hiện việc sử dụng dấu theo đúng hướng dẫn tại Điểm a nêu trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp CPN) sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Doanh nghiệp CPN có văn bản gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sử dụng dấu đóng trên tờ khai hải quan, văn bản đăng ký nêu rõ:

- Nội dung đăng ký:

+ Mẫu dấu (mẫu dấu gần tương tự như mẫu dấu của công chức Hải quan);

+ Số lượng dấu;

+ Số lượng nhân viên sử dụng dấu (gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, mẫu chữ ký);

+ Số lượng dấu phải phù hợp với số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Trách nhiệm của nhân viên doanh nghiệp CPN:

+ Chỉ nhân viên có dấu đã đăng ký với cơ quan Hải quan mới được khai hải quan và ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan;

+ Dấu chỉ được sử dụng đóng trên tờ khai hải quan sau khi nhân viên khai và ký tên trên tờ khai hải quan; nhân viên không được sử dụng dấu trái với Mục đích đã đăng ký.

- Trách nhiệm của Doanh nghiệp CPN:

Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan Hải quan về việc quản lý mẫu dấu, số lượng dấu và số lượng nhân viên sử dụng dấu.

- Việc đăng ký sử dụng dấu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành công văn này.

b. Trong khi doanh nghiệp CPN đang thực hiện việc đăng ký sử dụng dấu thì Cục Hải quan các thành phố tiếp tục để nhân viên doanh nghiệp thực hiện khai và đóng dấu trên tờ khai hải quan như đã thực hiện trong thời gian qua. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành công văn này, yêu cầu doanh nghiệp CPN thực hiện việc sử dụng dấu theo đúng hướng dẫn tại Điểm a nêu trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 796/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 796/TCHQ-GSQL

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375056