• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 7987/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua thanh toán điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7987/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7987/TCHQ-TXNK
V/v nộp tiền vào NSNN qua thanh toán điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sam Chem Quả Cầu.
(Lầu 8 Tòa nhà Thảo Điền, 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08052014/SC-2014 ngày 18/06/2014 của Công ty TNHH Sam Chem Quả Cầu về việc điều chỉnh thông tin nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về khoản tiền thuế VAT của Công ty được Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KV1 chuyển vào tài khoản tạm thu:

Điều 10 Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại quy định: “Trường hợp các khoản thu NSNN qua chi nhánh NHTM thiếu/sai yếu tố để hạch toán thu NSNN, thì các đơn vị KBNN (tỉnh, huyện) hạch toán vào tài khoản tạm thu mở chi tiết cho từng cơ quan thu; đồng thời, truyền đầy đủ dữ liệu về số đã thu NSNN được hạch toán vào các tài khoản tạm thu này cùng với dữ liệu về số đã thu NSNN khác cho cơ quan Thuế/hoặc cơ quan Hải quan theo đúng quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC”.

Hai Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước ngày 1/4/2014 tại Ngân hàng EximBank do Công ty cung cấp thiếu nội dung “Mã chương”, nên khoản tiền thuế VAT của hai tờ khai 152 và 154 được Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng - Hải Phòng chuyển vào tài khoản tạm thu của Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KV1 để theo dõi và điều chỉnh khi có đủ thông tin là đúng quy định.

- Về việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác:

Địa điểm, hình thức thu nộp tiền vào NSNN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định cụ thể tại Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền qua các ngân hàng thương mại đã tham gia ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan (hiện nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với 16 ngân hàng thương mại: Agribank, BIDV, Vietinbank, MBBank, Vietcombank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank, VPbank, HDBank, MHB, OCB, ABBank, ANZ, LienVietPostBank) thì cơ quan Hải quan có thể tra cứu thông tin nộp thuế của doanh nghiệp ngay sau khi ngân hàng thương mại gửi thông tin đã nộp tiền của doanh nghiệp tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, và chấp nhận thông quan lô hàng.

Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền vào NSNN qua các ngân hàng thương mại chưa tham gia ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan thì để được thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp tiền thuế, doanh nghiệp cần xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng / Kho bạc để cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của chứng từ, làm cơ sở thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sam Chem Quả Cầu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(03b), Lê Nga.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 22. Địa điểm, hình thức nộp thuế

1. Người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan đặt tại các ngân hàng thương mại hoặc thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

2. Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước không tổ chức điểm thu tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

3. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, nợ tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan; người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu Kho bạc hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu).

4. Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ có trách nhiệm cấp giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cấp biên lai thu cho người nộp thuế theo mẫu quy định của Bộ Tài chính trong trường hợp thu thuế bằng tiền mặt. Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm fax biên lai thu thuế cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế để Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý theo quy định.

5. Cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại đã ký kết, thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Sau khi hoàn tất thủ tục thu tiền từ người nộp thuế nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan, ngân hàng thương mại kết xuất và truyền thông tin, dữ liệu về số đã thu ngân sách Nhà nước cho cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước và thực hiện các bước theo quy trình phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại. Khi nhận được thông tin số tiền đã nộp từ tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại, cơ quan hải quan cập nhật vào hệ thống kế toán, hạch toán và thanh khoản số thuế còn nợ cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức dịch vụ (chưa kết nối với hệ thống thanh toán thuế điện tử) thì trong thời hạn 08 giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức dịch vụ có trách nhiệm thực hiện chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào tài khoản thu ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước đối với số tiền thuế của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hoặc nộp vào ngân sách Nhà nước đối với các trường hợp khác.

Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn nêu trên là 05 ngày làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế.

Đối với số tiền thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước, định kỳ hàng tháng sau khi chốt sổ kế toán, nếu quá 135 ngày kể từ ngày đã thực nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp hồ sơ quyết toán thì cơ quan hải quan ban hành quyết định chuyển tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Sai sót và xử lý sai sót:

1. Việc xử lý sai sót trong thu NSNN được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và trên cơ sở dữ liệu của các bên liên quan.

2. Trường hợp các khoản thu NSNN qua chi nhánh NHTM thiếu/sai yếu tố để hạch toán thu NSNN, thì các đơn vị KBNN (tỉnh, huyện) hạch toán vào tài khoản tạm thu mở chi tiết cho từng cơ quan thu; đồng thời, truyền đầy đủ dữ liệu về số đã thu NSNN được hạch toán vào các tài khoản tạm thu này cùng với dữ liệu về số đã thu NSNN khác cho cơ quan Thuế/hoặc cơ quan Hải quan theo đúng quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC.

Cơ quan Thuế, Hải quan có trách nhiệm phối hợp với KBNN để kịp thời xử lý các chứng từ thu NSNN có sai sót, đảm bảo việc xử lý phải được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp KBNN và cơ quan Thuế, Hải quan vẫn không xác định được chính xác, đầy đủ thông tin, thì KBNN có văn bản gửi chi nhánh NHTM để kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để hạch toán thu NSNN theo đúng quy định.

3. Trường hợp nhập sai dữ liệu và được phát hiện sau khi chi nhánh NHTM đã in Giấy nộp tiền vào NSNN, thì chi nhánh NHTM thực hiện hủy Giấy nộp tiền vào NSNN sai đã được in trong chương trình TCS-NHTM; sau đó, lập lại và in Giấy nộp tiền vào NSNN mới theo dữ liệu đúng. Chi nhánh NHTM có trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ các liên Giấy nộp tiền vào NSNN (kể cả các Giấy nộp tiền vào NSNN đã bị hủy trong chương trình TCS-NHTM), đảm bảo khớp đúng giữa chứng từ giấy với chứng từ điện tử trong chương trình TCS-NHTM.

4. Khi truyền dữ liệu về số đã thu NSNN cho KBNN, chi nhánh NHTM có trách nhiệm truyền toàn bộ dữ liệu điện tử về các liên Giấy nộp tiền (bao gồm cả dữ liệu về các liên Giấy nộp tiền sai đã bị hủy trong chương trình) và dữ liệu điện tử về các liên biên lai thu phạt vi phạm hành chính (trường hợp sử dụng biên lai thu phạt được in từ chương trình TCS-NHTM) kèm theo bảng kê chứng từ; trong đó, liệt kê chi tiết các chứng từ đúng và chứng từ bị hủy (chi tiết số chứng từ đúng thay thế cho chứng từ bị hủy), đảm bảo khớp đúng với dữ liệu điện tử đã truyền cho KBNN.

5. Trường hợp các sai sót khác được phát hiện sau khi chi nhánh NHTM đã hạch toán vào tài khoản của KBNN, thì các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu NSNN do Bộ Tài chính quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7987/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7987/TCHQ-TXNK

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237365