• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 7989/BTC-CST năm 2015 về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 7989/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7989/BTC-CST
V/v chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính nhận được công văn số 242/BQLKKT-QLĐT ngày 12/5/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế (tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,...) đối với các công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp trong Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu (Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg) và Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg (Thông tư số 109/2014/TT-BTC). Trường hợp các văn bản được trích dẫn tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 109/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Về điều kiện để được hưởng chính sách thuế đối với các công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc Khu phi thuế quan:

- Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định: “Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan, cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

- Điều 1 Thông tư số 109/2014/TT-BTC quy định:

“Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu tên gọi khác được xác định là khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Là khu vực địa lý ranh giới xác định;

3. Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh);

4. Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan, tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra, vào khu. "

Theo đó, các khu công nghiệp quy hoạch thuộc Khu phi thuế quan quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1849/QĐ-TTg được áp dụng chính sách thuế đối với Khu phi thuế quan theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 109/2014/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- TCT, TCHQ;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Điều 1. Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được xác định là khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Là khu vực địa lý có ranh giới xác định;

3. Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh);

4. Có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

5. Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan, có tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra, vào khu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

2. Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 với những nội dung chính sau:

...

4. Quy hoạch sử dụng đất

a) Đất khu thương mại – dịch vụ (khu phi thuế quan) khoảng 1.003 ha, trong đó: đất khu thương mại công nghiệp khoảng 633 ha; đất khu thương mại – dịch vụ, sân gôn khoảng 370 ha.

b) Đất khu thuế quan khoảng 20.281 ha, trong đó: đất khu thương mại đô thị khoảng 457 ha; đất thị trấn Bến Cầu khoảng 181 ha; đất khu dân cư nông thôn tập trung khoảng 305 ha; đất khu dân cư nông thôn phân tán khoảng 700 ha; đất khu công nghiệp khoảng 300 ha; đất cụm công nghiệp phân tán khoảng 30 ha; đất khu du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng khoảng 600 ha; đất rừng phòng hộ dọc biên giới khoảng 1.000 ha; đất phát triển nông, lâm nghiệp khoảng 16.000 ha; đất khác khoảng 708 ha.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

2. Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được xác định là khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Là khu vực địa lý có ranh giới xác định;

3. Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh);

4. Có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

5. Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan, có tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra, vào khu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7989/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7989/BTC-CST

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278846