• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Quy hoạch xây dựng

 

Công văn 805/BXD-QHKT năm 2017 áp dụng văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 805/BXD-QHKT
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/BXD-QHKT
V/v áp dụng các văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 866/UBND-KT ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 13 Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị. Do đó, việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Xây dựng năm 2014, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trường hợp lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 thì áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VT, QHKT (T.04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

Điều 13. Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng gồm các loại sau:

a) Quy hoạch vùng;

b) Quy hoạch đô thị;

c) Quy hoạch khu chức năng đặc thù;

d) Quy hoạch nông thôn.

2. Quy hoạch xây dựng được lập căn cứ vào các nội dung sau:

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt;

b) Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn khác có liên quan;

c) Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương.

3. Quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 805/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 14/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 805/BXD-QHKT

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
346686