• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 806/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17244/HQHT-TXNK ngày 25/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ.

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ và các chứng từ liên quan đến các tờ khai nhập khẩu, các tờ khai tái xuất khẩu lô hàng xe ô tô sát xi của Công ty TNHH Liên doanh MAZ ASIA; kết quả kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu của công ty theo các tờ khai số 10194086933 ngày 05/04/2018, tờ khai số 101965957810 ngày 20/04/2018 và tờ khai số 1019768311130/A11 ngày 26/04/2018 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Công ty đã nộp thuế GTGT cho các lô hàng trên) nhưng hàng hóa chưa được thông quan/giải phóng hàng, sau đó toàn bộ hàng hóa thuộc các tờ khai trên đã được tái xuất ra nước ngoài (hàng hóa không được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam) thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCHQ) (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 806/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 806/TCHQ-TXNK

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406625