• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 8070/VPCP-KGVX năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8070/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8070/VPCP-KGVX
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 4053/BNV-TL ngày 04 tháng 9 năm 2015) về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP .

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8070/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 06/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/10/2015, VPCP đã có Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP gửi Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh  yêu cầu Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ khóa: Công văn 8070/VPCP-KGVX

1.067

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292412