• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước

 

Công văn 8079/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8079/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8079/VPCP-CN
V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 2764/UBND-DA ngày 17 tháng 7 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5916/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09 tháng 9 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 2845/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 9867/BTC-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2020) về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ cơ sở pháp lý, quá trình triển khai Dự án, kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8079/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8079/VPCP-CN

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454236