• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Văn bản pháp luật về dân tộc

 

Công văn 8085/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8085/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8085/VPCP-QHĐP
V/v điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1107/UBDT-DTTS ngày 31 tháng 8 năm 2020 và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3477/BTP-PLHSHC ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3477/BTP-PLHSHC nêu trên (bản chụp kèm theo), giải trình cụ thể về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTTCP Trương Hòa Bình;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8085/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8085/VPCP-QHĐP

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454293