• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 809/BKHCN-TCCB năm 2015 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 809/BKHCN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học quốc gia Hà Nội,
- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Tiếp theo Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 19111/BTC-HCSN ngày 30/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Về hoạt động thu, chi dịch vụ của tổ chức KH&CN công lập

Đối với khoản thu dịch vụ từ việc sử dụng kết quả (sản phẩm) của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (TXTCN) do Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí và các khoản thu khác (nếu có), sau khi bù đắp chi dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nếu có chênh lệch thu lớn hơn chi, tổ chức KH&CN công lập trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và khoản 3, Mục IV Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006.

Đối với phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền giao, việc thu và sử dụng nguồn thu phí và lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.

2. Về kinh phí để cơ quan chủ quản thực hiện việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập

Việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập là chức năng của cơ quan chủ quản. Vì vậy, cơ quan chủ quản chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thực hiện chức năng quản lý của mình.

Cơ quan chủ quản thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN nhưng không làm phát sinh chi phí quản lý. Trường hợp tổ chức KH&CN có nhiều cấp trực thuộc, sau khi phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ TXTCN cho các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc (sau đây gọi tắt là cấp 1), cơ quan chủ quản có thể ủy quyền cho tổ chức KH&CN công lập cấp 1 thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN cấp 2, cấp 3.

3. Về việc giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

Tổ chức KH&CN công lập được cơ quan chủ quản giao dự toán ngân sách chi nhiệm vụ TXTCN thực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để chi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

- Tổ chức KH&CN công lập gửi quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ TXTCN đã được phê duyệt cho Kho bạc nhà nước để làm căn cứ rút dự toán, kiểm soát chi.

- Cuối năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

IV. SỬ DỤNG KINH PHÍ
...

3. Trích lập các Quỹ :

Hàng năm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định, kể cả nộp thuế (nếu có) phần chênh lệch thu chi còn lại, tổ chức KH&CN được trích lập các Quỹ như sau :

a) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp : tối thiểu là 30% tổng số tiền chênh lệch thu lớn hơn chi. Đơn vị có quyền quyết định sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư liên doanh, liên kết, trợ giúp hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị.

b) Quỹ dự phòng ổn định thu nhập được trích lập theo khả năng tài chính của tổ chức KH&CN và được chi để bù đắp thu nhập cho cán bộ viên chức trong các trường hợp: khi nguồn thu của đơn vị bị giảm sút, khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, hỗ trợ chế độ thôi việc hoặc tìm việc mới cho người lao động dôi dư.

c) Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi : Tối đa không quá 03 tháng lương và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm cho cả hai quỹ; Quỹ khen thưởng được sử dụng để thưởng định kỳ, đột xuất cho các tập thể và cá nhân trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp cho hoạt động của đơn vị; Quỹ phúc lợi được sử dụng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn đột xuất, chi thêm cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ do chấm dứt hợp đồng.

Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào các quy định trên và khả năng tài chính của đơn vị, quyết định mức cụ thể trích lập và sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8.Sử dụng nguồn kinh phí

Việc sử dụng các nguồn kinh phí của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

...

3. Về trích lập quỹ

Hàng năm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định, trong phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có), tổ chức khoa học và công nghệ được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật. Riêng mức kinh phí trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu phải bằng 30% tổng số chênh lệch thu lớn hơn chi.

Việc sử dụng các quỹ do Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 809/BKHCN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 809/BKHCN-TCCB

425

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269380