• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8111/TCHQ-GSQL năm 2017 về xuất khẩu vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8111/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8111/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu vôi, đôlômit

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung của Bộ Xây dựng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các công văn số 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017, công văn số 2836/BXD-VLXD ngày 23/11/2017; ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 để chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.

2. Về việc theo dõi trừ lùi vôi, đôlômit theo như đề nghị của Bộ Xây dựng nêu tại công văn số 2836/BXD-VLXD:

- Để quản lý chặt chẽ số lượng vôi, đôlômit xuất khẩu, tránh xảy ra trường hợp doanh nghiệp được cấp nhiều hơn 01 Phiếu theo dõi trừ lùi, yêu cầu Phòng Nghiệp vụ/Phòng Giámt quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có địa điểm khai thác nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo công văn số 2836/BXD-VLXD căn cứ công suất hiện có để cấp Phiếu theo dõi xuất khẩu vôi, đôlômit cho doanh nghiệp theo mẫu ban hành kèm theo công văn này (gọi tắt là Phiếu theo dõi). dụ: Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt, địa điểm Ninh Bình sẽ do Phòng Nghip vụ của Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp Phiếu theo dõi.

Khi cấp Phiếu theo dõi cho doanh nghiệp, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ/Phòng Giám sát quản lý ký tên và đóng dấu Cục Hải quan tỉnh, thành phố lên Phiếu theo dõi.

- Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất trình Phiếu theo dõi để công chức hải quan đăng ký tờ khai ghi lượng vôi, đôlômit xuất khẩu từng lần vào Phiếu theo dõi (công chức hải quan đăng ký phải trực tiếp ghi và trừ lùi vào Phiếu theo dõi). Trường hp phát hiện hoặc có nghi ngờ về nội dung Phiếu theo dõi chưa phù hợp thì lãnh đạo đơn vị làm thủ tục phải liên hệ ngay với lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ/Phòng Giám sát quản lý nơi cấp Phiếu theo dõi để làm rõ.

- Khi hết lượng vôi, đôlômit được phép xuất khẩu ghi trên Phiếu theo dõi thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục lần cuối cùng tổng hợp lượng vôi, đôlômit mà doanh nghiệp đã xuất khẩu, thanh khoản Phiếu theo dõi, đồng thời photo một bản Phiếu theo dõi đã thanh khoản để gửi Phòng Nghiệp vụ/Phòng Giám sát quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp Phiếu theo dõi, trả lại bản chính cho doanh nghiệp để lưu.

Đến hết ngày 31/12 của năm nhưng lượng vôi đôlômit được phép xuất khẩu ghi trên Phiếu theo dõi chưa hết thì doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp Phiếu theo dõi để thanh khoản, cơ quan hải quan chỉ xem xét cấp Phiếu theo dõi cho năm sau khi doanh nghiệp đã có báo cáo thanh khoản Phiếu theo dõi của năm trước.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) đ được hướng dẫn. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn s 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017, công văn số 2836/BXD-VLXD ngày 23/11/2017 của Bộ Xây dựng và công văn s 5815/BTNMT- ĐCKS ngày 27/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để p/hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Vụ, Cục: ĐTCBL, KTSTQ, QLRR, TT-KT;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 


Mu Phiếu theo dõi xuất khẩu vôi, đôlômit ban hành kèm theo công văn số 8111/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 12 năm 2017.

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP...

PHIẾU THEO DÕI XUẤT KHẨU VÔI, ĐÔLÔMIT NĂM…………………

Số, ngày, tháng Văn bản/Quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng:.......................................

Công suất đã được Bộ Xây dựng phê duyệt: .....................................................................

Đơn vị xuất khẩu:...............................................................................................................

Đăng ký tại Cục Hải quan:...................................................................................................

Số đăng ký: ………………………….Ngày đăng ký................................................................

 

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ
Ngày……. tháng....... năm……
(Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ/Phòng GSQL ký thừa lệnh, đóng dấu)

 

Số,ngày, tháng, năm tờ khai xuất khẩu

Tên hàng, mã số HS

Số lượng làm thủ tục

Số lượng còn lại

Hải quan nơi làm thủ tục

Ghi chú

Cán bộ tiếp nhận tờ khai

Lãnh đạo Chi cục Hải quan

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 5 - Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai

Cột 6 - Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký, ghi rõ họ tên

 

- Nội dung liên quan đến Phiếu theo dõi trừ lùi tại Công văn này bị bãi bỏ bởi Mục 3 Công văn 8174/TCHQ-GSQL năm 2019

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
...
3. Bãi bỏ hướng dẫn cấp Phiếu theo dõi trừ lùi ... tại công văn số 8111/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2017

Xem nội dung VB
Nội dung liên quan đến Phiếu theo dõi trừ lùi tại Công văn này bị bãi bỏ bởi Mục 3 Công văn 8174/TCHQ-GSQL năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8111/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8111/TCHQ-GSQL

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370523