• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 812/KCB-NV năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 812/KCB-NV
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 812/KCB-NV
V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế ngành
(Sau đây gọi là đơn vị)

Thực hiện Quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử; và Quyết định số 2113/QĐ-BYT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Đbảo đảm đủ điều kiện thực hiện hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc theo đơn theo quy định tại Quyết định trên, bao gồm: (1) Sử dụng mã định danh đối với bác sỹ và cơ sở khám, chữa bệnh khi kê đơn; (2) Phần mềm quản trị cơ sở (His) chỉnh sửa đạt chuẩn đơn thuốc, chuẩn liên thông và kèm mã định danh để phần mềm tự động gửi báo cáo về đơn thuốc tới Hệ thng đơn thuc quc gia; (3) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phần mềm quản trị cơ sở, sử dụng trang kê đơn độc lập đạt chuẩn kết nối liên thông. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1) Lập tổ công tác tiếp nhận và quản trị tài khoản trên hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở cung ứng thuốc, đầu mối liên lạc để phối hp triển khai.

2) Cung cấp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phép kê đơn thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tạo mã định danh cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu đính kèm).

3) Chuyển giao mã định danh đã được khởi tạo tới người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

4) Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện thí điểm nếu đã có phần mềm quản trị cơ sở (HIS) chỉnh sửa phần mềm đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông, sử dụng mã định danh khi kê đơn.

5) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có hệ thống HIS, có thể sử dụng thí điểm một hệ thống kê đơn và liên thông đơn thuốc trang kê đơn: www.donthuocdientu.vn (miễn phí trong thời gian thí điểm).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đơn vị tổ chức tập huấn cho đại diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trong việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc qua đơn và mã định danh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Thứ trư
ng TT Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Khi cn thông tin liên hệ như sau:

Nội dung

Người liên hệ

Số đin thoi - Email

Thông tin chung

TS. Vương Ánh Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ

0963369586

Ths Lê Kim Dung - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe

0912767077

Kỹ thuật

Cao Đức Phương - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe

0943237333

Hà Thái Sơn - Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng

0912477566

Phạm Quốc Trung - Phòng Quản lý hành nghề khám chữa bệnh

0948999964

Lương Bảo Khánh - Phòng Quản lý chất lượng

0982226688

Nguyễn Hữu Trọng, Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật)

ĐT: 0988454559

Email: huutrong@medcomm.vn

Nguyễn Diệu Trang

Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật)

ĐT: 0903231967

Email: dieutrang@medcomm.vn

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÃ LIÊN THÔNG CHO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

Đăng ký online tại: https://donthuocquocgia.vn/tao-trung-tam. Liên hệ email: dieutrang@medcomm.vn để nhận file biểu mẫu bản mềm.

STT

MÃ BẢO HIỂM CƠ SỞ

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

S GP

NGÀY CẤP

NƠI CẤP

TÊN NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

SỐ CCHN

NGÀY CP

NƠI CP

ĐỊA CHHÀNH NGHỀ CƠ SỞ KCB (chi tiết số nhà, xã/ phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố

EMAIL CỦA CƠ SỞ KCB

SỐ ĐIỆN THOẠI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ CHỨC (chuyên khoa/ đa khoa)

FILE DANH MỤC KỸ THUẬT DO BỘ/SCẤP (chỉ nhn định dạng PDF)

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

FILE GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH (ch nhn định dạng PDF)

FILE NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ (ch nhn đnh dạng PDF)

FILE TRANG THIẾT BỊ ĐĂNG KÝ (chỉ nhận định dạng PDF)

MÔ HÌNH TCHỨC

TUYẾN KỸ THUẬT

LOẠI HÌNH QUN LÝ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÃ LIÊN THÔNG CHO BÁC SĨ

Đăng ký online tại: https://donthuocquocgia.vn/tao-trung-tam. Liên hệ email: dieutrang@medcomm.vn để nhận file biểu mẫu bản mềm.

STT

HỌ VÀ TÊN

S CHNG CHỈ HÀNH NGHỀ

NGÀY CP (định dạng Ngày Ngày/ Tháng Tháng/ Năm Năm)

NƠI CP

NGÀY THÁNG NĂM SINH

S CMND/ TH CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

NGÀY CP (định dạng Ngày Ngày/ Tháng Tháng/ Năm Năm)

NƠI CP

CHỞ HIN NAY

ĐƠN V| LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC

VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

FILE GIY CHNG NHN HÀNH NGHỀ (ch nhn định dạng PDF) gửi link

NH ĐẠI DIỆN (ch nhn định dạng PNG, JPG, JPEG, đặt tên nh: Họ tên + số CCHN) gửi link

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 812/KCB-NV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 29/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 812/KCB-NV

817

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446155