• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 813/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 813/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 813/TTg-CN
V/v điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4740/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 2761/UBND-VP ngày 24 tháng 3 năm 2020); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3965/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 2850/BXD-HTKT ngày 15 tháng 6 năm 2020) về việc điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đoạn tuyến nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, TN&MT, QP, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 813/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 813/TTg-CN

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446742