• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp


 

Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8156/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8156/VPCP-PL
V/v rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét Báo cáo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 178/BC-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về kết quả rà soát bước đầu các quy định pháp luật hiện hành về tương trợ tư pháp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tư pháp thông báo kết quả rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp cho các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền của mình;

2. Giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Tương trợ tư pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- TANDTC, VKSNDTC;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8156/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8156/VPCP-PL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
170152