• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8167/TCHQ-TXNK năm 2017 về xử lý tiền thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8167/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8167/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex.
(Lô I-11, đường D2, Khu công nghệ cao Saigon, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 31/10/2017 của Công ty TNHH điện tử Samsung electronics HCMC CE Complex (Công ty) về việc hoàn trả lại tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác; thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế; thay người nộp thuế.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 12/2014/QH13 thì người khai hải quan là chủ hàng, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; số 107/2016/QH13 thì thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế trống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; điểm b khoản 1 Điều 49 Thông tư số; 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi coi Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả cho đối tượng nộp thuế.

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex nhập khẩu tôn màu có mã HS 7210.70.10 và 7212.40.20 với số lượng là 3.687 tấn trong năm 2017. Cho phép Công ty được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017. Điều kiện để Công ty được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và hoàn thuế tự vệ đã nộp: Hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm tôn màu PCM và tôn màu VCM không hợp kim cán phẳng được sơn phủ, có mã HS 7210.70.10 và mã HS 7212.40.20 để sản xuất tủ lạnh và máy giặt; Tôn màu PCM và VCM phải đáp ứng tiêu chuẩn RoHS; Hàng nhập khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan trong năm 2017; và Hàng nhập khẩu do Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung HCMC CE Complex trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2017 Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex không nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua lại mặt hàng tôn màu có mã HS 7210.70.10 và; 7212.40.20 của công ty thương mại trong nước để sản xuất tủ lạnh và máy giặt thì không thuộc trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2937/QĐ-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương.

Trường hợp Công ty được Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 2937/QĐ-BCT về điều kiện được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, và hoàn thuế tự vệ đã nộp trong trường hợp Công ty không trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua tôn màu có nguồn gốc nhập khẩu từ các công ty - thương mại khác (Quyết định 2937/QĐ-BCT thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương) cũng được miễn áp dụng thuế tự vệ thì cơ quan Hải quan sẽ xem xét hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH điện tử Samsung electronics HCMC CE Complex được biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Cục PVTM-Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Ngọc (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
...
2. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ:
...
g) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
7. Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
...
4. Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:
...
b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 49. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là nộp thừa trong các trường hợp:
...
b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 39. Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp
...
5. Thu nộp, hoàn trả:
...
b) Hoàn trả:

Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi có Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả cho đối tượng nộp thuế.

Thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8167/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8167/TCHQ-TXNK

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370474