• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8186/CT-HTr năm 2015 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 8186/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THU
CỤC THU
TP HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8186/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Ông Yosuke Kiji
(Địa chỉ: Phòng 1005, tầng 10, tòa nhà Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được văn bản ngày 20/01/2015 của ông Yosuke Kiji hỏi về thuế thu nhập cá nhân, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

+ Tại Điều 1 quy định về phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế là cá nhân không cư trú tại Việt Nam như sau:

“Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

...

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

...”

+ Tại tiết b, khoản 4, Điều 1 quy định về cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế như sau:

“4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gm:

...

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.”

+ Tại Điều 18 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân không cư trú như sau:

“Điều 18. Đối vi thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tin lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bng thu nhập chịu thuế từ tin lương, tin công nhân (x) với thuế suất 20%.

2. Thu nhập chịu thuế từ tin lương, tin công của cá nhân không cư trú được xác định như đi với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tin lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dn tại khoản 2 Điu 8 Thông tư này.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo s thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tng thu nhập chịu thuế (chưa bao gm tiền thuê nhà) tại đơn vị. "

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp ông Yosuke Kiji đang làm việc cho VPĐD tại Việt Nam và là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Ông Yosuke Kiji nhận được các khoản thu nhập sau (như trình bày trong văn bản hỏi của ông Yosuke Kiji):

+ Lương do Công ty mẹ tại Nhật chi trả sau khi quy đi ra VND: 45.000.000 VND/tháng.

+ VPĐD sẽ nộp thuế TNCN cho ông Yosuke đối với các thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

+ Tiền thuê nhà mỗi khi ông Yosuke Kiji sang Việt Nam do VPĐD tại Việt Nam chi trả trực tiếp cho chủ nhà.

a) Nếu toàn bộ hoặc một phần khoản lương (có thể tách riêng ra được) do Công ty mẹ tại Nhật chi trả cho ông Yosuke Kiji là trả cho việc ông làm việc tại VPĐD tại Việt Nam thì các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của ông Yosuke Kiji và các khoản lợi ích khác bng tiền hoặc không bng tin mà ông Yosuke được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho ông Yosuke Kiji là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên;

Số thuế TNCN ông Yosuke Kiji phải nộp được xác định bng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) vi thuế suất 20%.

b) Trường hp ông Yosuke Kiji đồng thời làm việc ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông Yosuke Kiji từ tiền lương, tiền công được tính theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị ông Yosuke Kiji hoặc đơn vị trả thu nhập cho ông Yosuke Kiji liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để ông Yosuke Kiji biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng thuế TNCN;
- Phòng Pháp chế;

-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8186/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8186/CT-HTr

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286523