• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 819/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 803/VTNet-BQLDAHTVT ngày 13/3/2018 của Tổng công ty Mạng lưới Viettel đề nghị hướng dẫn việc xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng trạm BTS, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (trước đây là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009), đối với dự án đầu tư xây dựng trạm BTS, chi phí thiết kế được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt như phương án 1 tại văn bản số 803/VTNet-BQLDAHTVT nêu trên. Riêng chi phí thiết kế trạm BTS áp dụng định mức chi phí tỷ lệ % hướng dẫn tại Bảng HTKT 2 của Quyết định số 79/QĐ-BXD .

2. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì chi phí thiết kế xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có giá trị gia tăng) của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt và áp dụng hệ số điều chỉnh như hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD. Việc áp dụng các hệ số điều chỉnh để tính chi phí thiết kế như phương án 2 là phù hợp.

3. Trường hợp vận dụng định mức chi phí tư vấn không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán như hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD để xác định chi phí tư vấn thiết kế.

Tổng công ty Mạng lưới Viettel căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VPB, KTXD (D01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 819/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 819/BXD-KTXD

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381934