• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

 

Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 về phối hợp hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 82/TANDTC-PC
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/TANDTC-PC
V/v phối hợp hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLTTDS 2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 70/VKSTC-V14 ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trong ngành kiểm sát nhân dân (Công văn do đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học ký thừa lệnh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Qua nghiên cứu, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy có nhiều nội dung hướng dẫn trong Công văn liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân khi giải quyết các vụ việc dân sự, trong đó một số nội dung đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải đáp; một số nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; một số nội dung cần phối hợp hướng dẫn để bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật trong tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị:

Đối với những nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân khi giải quyết vụ việc dân sự thì thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại Điều 21, 22 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với những nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Viện Kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị thực hiện đúng các quy định của Thông tư này.

Đối với những nội dung cần phối hợp hướng dẫn để bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu ban hành Thông tư liên tịch theo quy định tại Điều 25 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong thời gian chưa có Thông tư liên tịch, đề nghị thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự; tham gia phiên tòa, phiên họp của Tòa án; chuyển hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, gửi văn bản tố tụng; các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát trong tố tụng dân sự và một số vấn đề khác.

Tòa án nhân dân tối cao trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trong công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC; (để b/c)
- Các Phó Chánh án TANDTC; (để b/c)
- Các Thẩm phán TANDTC; (để b/c)
- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ Giám đốc Kiểm tra;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Chu Thành Quang

 

 

Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành, nghị quyết để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.

Điều 22. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành thông tư để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được Luật tổ chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/TANDTC-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Chu Thành Quang
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 82/TANDTC-PC

1.063

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381014